Rekrutacja

 

Rozpoczęcie IV EDYCJI  - 20.10.2018

 

Na Studiach Podyplomowych mogą kształcić się osoby z wykształceniem wyższym, posiadające dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów studiów I i II stopnia posiadających:

·         dyplom ukończenia studiów wyższych na następujących kierunkach lub specjalnościach:

o   budownictwo,

o   inżynieria lądowa,

o   inżynieria środowiska,

o   kierunki pokrewne.

 

Przy rekrutacji na studia uwzględnia się:

·         ukończony kierunek studiów lub specjalność,

·         kolejność złożenia dokumentów.

 

Limit miejsc:

·         45  (minimalna liczba uczestników 30)

 

Termin rozpoczęcia studiów:

·         Październik 2018 r.

 

Etapy rekrutacji:

Składanie dokumentów od 1 czerwca 2018 roku

 

 

            Wymagane dokumenty:

o  rejestracja na stronie www pod adresem https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp oraz przesłanie podpisanego wygenerowanego poprzez stronę formularza/wniosku o przyjęcie na studia

o   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

o   życiorys

o   2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem (35mm x 45mm)

o   kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.

 

            Składanie dokumentów:

 

            Osobiście w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

o    o   w piątki zjazdowe w godz. 16-19

            pok. 423, IV piętro

            tel. 22 234 64 61

            dr inż. Michał Sarnowski

            mgr. inż. Piotr Pokorski

            speiud@il.pw.edu.pl

 

            Politechnika Warszawska

            Wydział Inżynierii Lądowej

            Instytut Dróg i Mostów

            Al. Armii Ludowej 16

            00-637 Warszawa

 

            lub

            w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

 

            lub

            przesłać listem poleconym na podany adres z dopiskiem

            „Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Dróg”.

 

2.           Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych na studia i przekazanie informacji kandydatom –  15 września 2018 r.

 

3.           Dostarczenie do sekretariatu studiów dokumentu potwierdzającego wpłatę czesnego oraz innych wymienionych w piśmie o zakwalifikowaniu na studia
do  10 października 2017 r.

 

Wpłatę za studia należy dokonać na konto:

xxxxxxx
Tytułem: „ Imię i nazwisko, Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Dróg 2017”

Płatne całość 8 000 zł lub w dwóch  ratach po  4000 zł.

 

4.           Ostateczne decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia  - 10 paździenika 2017 r.